Přihlásit se   

Databáze ústavní výchovy


Databáze ústavní výchovy je systémem informací o dostupných službách v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.

Cílem tohoto systému je informovat odbornou i širokou veřejnost o službách a dostupnosti, které poskytují jednotlivá zařízení – jmenovitě dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické ústavy, výchovné ústavy a střediska výchovné péče, a tím zlepšit spolupráci všech zainteresovaných subjektů v péči o ohrožené děti a jejich rodiny.

Slouží pro využívání informací pro všechny úrovně soudů, které rozhodují o umístění dítěte do jednotlivých typů zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivě výchovné péče. Dále pak pro další subjekty pracující s dítětem a jeho rodinou a zejména pak pro pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Databáze obsahuje údaje o názvu, adrese a dalších obecně dostupných informacích. Dalšími informacemi jsou výchovně vzdělávací programy, aktuální počty dětí a volné kapacity, které jsou potřebné pro práci všech zainteresovaných subjektů při práci s ohroženým dítětem a jeho rodinou.

Hlavním cílem databáze je zefektivnění a propojení spolupráce všech zúčastněných subjektů v péči o ohrožené děti a jejich rodiny.

Databáze ústavní výchovy se postupně upravuje ke zvyšování uživatelského komfortu.